Verzuimverzekering

Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen tot een bepaald maxima. Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz II wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:

  • de conventionele verzekering;
  • de stop loss verzekering.

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen. Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

De ziekengeldverzekering kan op maat worden samengesteld. Bijvoorbeeld:

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Verzekeringen voor bedrijven